A-BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 125


Bài 1. Tài nguyên thiên nhiên là gì? Có các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu nào?■   Lời giải-     Tài nguyên thiên nhiên là nguồn vật chất sơ khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà...
Bài 6. Hãy nêu hiệu quả của một số biện pháp chủ yếu cải tạo hệ sinh thái bị thoái hoá:-     Biện pháp trồng cây gây rừng.-     Biện pháp thuỷ lợi.-     Biện pháp bón phân hợp lí và hợp vệ...