B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 24


Bài 1. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài A tạo được 4 tế bào mới với 64 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác định số lượng NST trong bộ lưỡng...
Bài 7. 1. Tế bào lưỡng bội của một loài mang 1 cặp NST tương đồng trên đó có 2 cặp gen dị hợp sắp xếp như sau: \({{AB} \over {ab}})\. Qua giảm phân, tế bào của loài đó cho...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:1. Điều nào không phải là chức năng của NST?A. Bảo đảm sự phân chia đều vật chất di truyền cho các tế bào con nhờ sự phân...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:11. Trong tế bào có nhân, NST phân bố ởA. trong nhân.                                   B. chất tế bào.C. trong nhân và chất tế bào.             D. các bào quan.12. Trong chu kì...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:21. Một loài có 2n = 38. Xem bức ảnh hiển vi chụp tế bào của loài đang phân chia thì thấy trong một tế bào có 19...
Chọn một phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:31. Trong kì trung gian giữa 2 lần phân bào của giảm phân rất khó quan sát NSTvìA. NST chưa tự nhân đôi.B. NST tồn tại dưới dạng...
Chọn một phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau.41. Điều kiện nào sau đây không đúng đối với sự đảm báo tỉ lệ đực: cái là 1: 1?A. Số lượng giao tử mang X và...