B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 52 – Sách bài tập Sinh 9


Bài 1. Gen B dài 4080 \(\mathop {\rm A}\limits^0\), có hiệu của A với loại nuclêôtit khác là 30% số nuclêôtit của gen. Gen B đột biến thành gen b. Khi 2 gen cùng tự nhân đôi 1 lần thì...
Bài 6. Một loài có gen A quy định hoa đỏ, gen a quy định hoa trắng. Khi cho lai hai cá thể mang thể ba AAa giao phấn với nhau, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 như thế...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:1. Tính chất biểu hiện của đột biến gen chủ yếu làA. có lợi cho cá thể.B. không có lợi và không có hại cho cá thể.C. có...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:11. Ở ngô, các gen liên kết ở NST số II phân bố theo trật tự bình thường như sau:Gen bẹ lá màu nhạt - gen lá láng...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau: 21*. Cơ thể tứ bội được tạo thành không phải doA. NST ở tế bào sinh dưỡng nhân đôi nhưng không phân li.B. NST ở hợp tử...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:31. Điều nào sau đây không đúng với mức phản ứng?A. Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen trước những điều kiện...