B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 62 – Sách bài tập Sinh học 9


Bài 1. Quần thể ban đầu có: 31 AA: 11 aa. Sau 5 thế hệ tự phối liên tục thì tỉ lệ các kiểu gen như thế nào?Lời giải: 31 AA: 11 aaBài 2. Quần thể ban đầu có tỉ lệ các...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:1. Việc ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo cho kết quả làA. chỉ tạo được mô.B. chỉ tạo...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:11. Tế bào nhận ADN tái tổ hợp thường làA. vi khuẩn E. coli.B. tế bào động vật. C. tế bào người.D. tế bào thưc vât.12. Trong kĩ...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:21. Phép lai biểu hiện rõ nhất ưu thế lai là laiA. khác dòng.                          ...