Bài 10. Luyện tập


1. Tính:a. 4 ⨯ 7 + 222b. 40: 5 + 405c. 200 ⨯ 2: 22. Tô màu \({1 \over 3}\) số con vịt:3. Mỗi con thỏ có 2 cái tai và 4 cái chân. Hỏi 5 con thỏ có:a. Bao nhiêu...