Bài 103. Luyện tập


1. Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:a. – Ngày 1 tháng 6 là thứ …- Ngày 2 tháng 9 là thứ …- Ngày 19 tháng 8 là thứ …- Ngày 30 tháng...