Bài 105*. Vẽ trang trí hình tròn


1. Vẽ hình theo các bước sau (theo mẫu):Bước 1. Vẽ hình tròn tâm O, bán kính OA.Bước 2. Vẽ trang trí hình tròn (tâm A, bán kính AC và tâm B, bán kính BC)Bước 3. Vẽ trang trí hình...