Bài 106. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số


1. Tính:2. Đặt tính rồi tính:1212 ⨯ 42121 ⨯ 31712 ⨯ 41081 ⨯ 73. Lát nền mỗi phòng học hết 1210 viên gạch. Hỏi lát nền 8 phòng học như thế hết bao nhiêu viên gạch?4. Tính nhẩm:20 ⨯ 4200...