Bài 109. So sánh hai phân số khác mẫu số


1. So sánh hai phân số (theo mẫu):Mẫu: So sánh \(4 \over 5\) và \(5 \over 6\) được \(24 \over 30\) và \(25 \over 30\)Mà \({24 \over 30} < {25 \over 30}\). Vậy \(4 \over 5\) \(<\) \(5 \over 6\)a) \(5 \over...