Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp


Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.a) Đặc điểm phân bố của công nghiệp mía đường làA. gắn với nơi tập trung nguồn lao động có trình độ.B. gắn với các vùng nguyên liệu,C. gắn với thị trường tiêu thụ.D. gắn...
Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng sau:Các nhân tốĐặc điểmẢnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệpCác nhân tố tự nhiênKhoáng sản  Nước  Sinh vật  Nhân tố khác  Các nhân tố kinh tế - xã hộiDân cư...