Bài 11. Ôn tập về hình học


1. a. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD:b. Tính chu vi hình tam giác MNP:2. Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi:a. Hình tứ giác ABCD.b. Hình chữ nhật MNPQ.3. Số? Trong hình bên có:- ….. hình...