Bài 113. Luyện tập – VBT Toán 3


1. Tính nhẩm:4000: 2 =6000: 3 =8000: 4 =6000: 2 =2. Đặt tính rồi tính:1204: 42524: 52409: 64224: 73. Tìm x:a. \(x \times 4 = 1608\)b. \(7 \times x = 4942\)4. Có 1024 vận động viên xếp đều thành 8...