Bài 120+121. Luyện tập


1. Có 9345 viên gạch xếp đều vào 3 lò nung. Hỏi mỗi lò có bao nhiêu viên gạch?2. Trong một nhà máy người ta đóng các gói mì vào các thùng, thùng nào cũng có số mì gói như...
1. Có 216 bút màu xếp đều vào 9 hộp. Hỏi 5 hộp như thế có bao nhiêu bút màu?2. Muốn lát nền 4 căn phòng như nhau cần 2400 viên gạch. Hỏi muốn lát nền 5 căn phòng như...