Bài 129. Các số có năm chữ số (tiếp theo)


1. Viết (theo mẫu):2. Viết (theo mẫu):Viết sốĐọc số85 705tám mươi lăm nghìn bảy trăm linh năm43 672 81 000  chín mươi nghìn hai trăm sáu mươi ba nghìn bảy trăm chín mươi bảy mươi sáu nghìn không trăm mười lăm50 001 3. Số?a. 25...