Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII


Từ cuối thế kỉ XII, nhà Lý ngày càng suy yếu. Chính quyền không còn chăm lo đến đời sống của nhân dân như trước, hầu hết quan lại lao vào ăn chơi sa doạ.Lụt lội, hạn hán, mất mùa...
Bộ máy quan lại thời Trần cũng giống như thời LÝ, được tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền, gồm ba cấp: triều đình, các đơn vị hành chính trung gian từ lộ đến phủ, huyện,...
Nhà nước chú trọng sửa sang luật pháp, ban hành bộ luật mới gọi là Quốc triều hình luật. Hình luật thời Trần cũng giống như thời Lý,nhưng được bổ sung thêm. Pháp luật xác nhận và bảo vệ quyền...
Nhà Trần thay nhà Lý cai quản đất nước: một mặt, nhanh chóng ổn định tình hình chính trị, xã hội, xây dựng chính quyền mới ; mặt khác, tổ chức lại quân đội, củng cố quốc phòng.Quân đội nhà...
Để ổn định chính trị, xã hội, củng cố quốc phòng, nhà Trần đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế.Về nông nghiệp, nhà Trần đẩy mạnh công cuộc khẩn hoang, mở...
- Từ cuối thế kỉ xn, nhà Lý suy yếu, chính quyền không chăm lo đời sống nhân dân, quan lại ăn chơi sa doạ. Kinh tế khủng hoảng, mất mùa, nông dân li tán. Một số thế lực phong...
Về tổ chức bộ máy quan lại thời Trần, dựa vào nội dung SGK để tìm hiểu, có thể vẽ sơ đồ sau 
Bộ máy quan lại thời Trần:Các em dựa vào sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần để hoàn thành bài tập. Cần làm rõ, bộ máy nhà nước thời Trần cũng giống như thời Lý, được phân...
Các đơn vị hành chính từ cấp lộ đến cấp xã ở thời Trần có thay đổi so với thời Lý:- Dưới thời Lý, cả nước chia thành 24 lộ, phủ, giao cho con, cháu nhà vua hoặc các đại...
Trình bày những nét chính về pháp luật thời Trần.Nên so sánh, tìm ra điểm giống và khác nhau của luật pháp thời Trần (bộ Hình luật) và thời Lý (bộ Hình thư), để thấy được sự củng cố và...
Những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng của nhà Trần và kết quả của những biện pháp đó:- Chú ý, tìm ra những điểm giống và khác về chủ trương chính sách phát...
Nhà Trần đã làm những gì để phục hồi và phát triển kinh tế sau những năm suy thoái cuối thời Lý:- Cần nêu bật các chính sách để phát triển sản xuất nông nghiệp (đẩy mạnh công cuộc khai...
- Quân đội thời Trần đã được tổ chức một cách hoàn chỉnh, quy củ.- Quân đội được xây dựng theo chủ trương “quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông”, xây dựng tinh thần đoàn kết trong quân đội.-...
* Chủ trương phát triển nông nghiệp của nhà Trần:- Đẩy mạnh công cuộc khẩn hoang, mở rộng diện tích sản xuất.- Đặc biệt quan tâm đến vấn đề trị thủy:+ Nhà nước cho đắp đê phòng lụt, đào sông,...
Thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Trần ở thế kỉ XIII đã được ổn định và phát triển:- Thủ công nghiệp: những nghề thủ công truyền thống như: làm gốm, dệt, đúc đồng, làm giấy, khắc ván in,… tiếp...