Bài 13. Thực Hành : Trồng cây ăn quả


I. DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆUCuốc, xẻng, bình tưới - Phân bón hữu cơ (phân chuông), phân lân, kali và vôi (nếu đất chua) - Cây giống: Chọn 1, 2 loại cây ăn quả trong các cây: cam, chanh, quýt,...