Bài 13. Xem đồng hồ


1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):2. Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng:3. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):4. Nối (theo mẫu):Bài giải1.2.3.4.  BaitapSachgiaokhoa.com