Bài 136. Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông


1. Viết vào ô trống cho thích hợp:ĐọcViếtSáu xăng-ti-mét vuông  12cm2Ba trăm linh năm xăng-ti-mét vuông  2004cm22. a. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm cho thích hợp:Diện tích  hình A bằng …... cm2Diện tích  hình B bằng ………b. Đúng ghi...