Bài 14. Xem đồng hồ (tiếp theo)


1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):2. Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng:3. Nối (theo mẫu):4. Xem tranh rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:Bài giải1.2.3.4. BaitapSachgiaokhoa.com