Bài 143. Phép trừ các số trong phạm vi 100 000


1. Tính:2. Đặt tính rồi tính:72644 – 2558692500 – 418180351 – 52143. Một bể có 45 900l nước. Sau một tuần lễ sử dụng, trong bể còn 44 150l nước. Hỏi mỗi ngày đã dùng bao nhiêu lít nước, biết...