Bài 148. Luyện tập


1. Đặt tính rồi tính:12125 x 320516 x 410513 x 512008 x 62. Người ta dự định chuyển 87 650 quyển sách đến vùng lũ lụt theo hai đợt. Đợt đầu sẽ chuyển 3 lần, mỗi lần 20 530 quyển....