Bài 153. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)


1. Có 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế?Tóm tắt:16kg: 8 hộp10kg: … hộp?2. Các phòng học đều được lắp số quạt trần như nhau. Biết 5 phòng học lắp 20...