Bài 154+155. Luyện tập


1. Cứ 10 học sinh thì phân đều vào 5 bàn học. Hỏi có 36 học sinh cũng phân như thế thì cần bao nhiêu bàn học?2. Người bán hàng tính rằng cứ 24 cái cốc thì xếp đều vào...
1. Một người đi xe máy trong 14 phút đi được 7km. Hỏi nếu cứ đi đều như vậy trong 36 phút thì người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?2. Có 56kg kẹo chia đều vào 8 hộp. Hỏi phải...