Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng


GỢI Ý LÀM BÀILiễu Thăng cầm đầu một đạo quân đánh vào Lạng Sơn. Mờ sáng, chúng đến cửa ải Chi Lăng. Kị binh ta ra nghênh chiến rồi quay đầu giả vờ thua để nhử Liễu Thăng cùng đám kị...
Tại sao quân ta chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch?GỢI Ý LÀM BÀIẢi Chi Lãng là vùng núi đá hiểm trở, đường nhỏ hẹp, khe sâu, rừng cây um tùm.Sử cũ chép rằng: Thời nhà Minh cai...
Em hãy kể lại trận phục kích của quân ta tại ải Chi Lăng.GỢI Ý LÀM BÀILiễu Thăng cầm đầu một đạo quân đánh vào Lạng Sơn. Mờ sáng, chúng đến cửa ải Chi Lăng. Kị binh ta ra nghênh chiến...
Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nghĩa quân Lam Sơn?GỢI Ý LÀM BÀImưu đồ cứu viện cho Đông Quan của nhà Minh bị tan vỡ....