Bài 16. Luyện tập: Liên kết hóa học


KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNGBảng 9. So sánh liên kết ion và liên kết cộng hóa trị Loại liên kếtLiên kết ionLiên kết cộng hóa trị Không cựcCó cực Định nghĩaLiên kết ion là liên kết được hình thành bởi...
Đề bàia) Viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion sau đây từ các nguyên tử tương ứng:Na →  Na+    ; Cl  →  Cl-Mg → Mg2+     ; S → S2-Al → Al3+       ; O  → O2-b) Viết cấu hình electron của...
Đề bàiTrình bày sự giống và khác nhau của 3 loại liên kết: Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị không cực và liên kết cộng hóa trị có cực.Lời giải chi tiết So sánhLiên kết ionLiên kết cộng...
Đề bàiCho dãy oxit sau đây: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7.Dựa vào giá trị hiệu độ âm điện của 2 nguyên tử trong phân tử hãy xác định loại liên kết trong từng phân tử oxit ( tra...
Đề bàia) Dựa vào giá trị độ âm điện ( F: 3,98 ; O: 3,44 ; Cl: 3,16 ; N: 3,04) hãy xét xem tính phi kim thay đổi như thế nào của dãy nguyên tố sau: F, O, N,...
Đề bàiMột nguyên tử có cấu hình electron  1s22s22p3a) Xác định vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn, suy ra công thức phân tử của hợp chất khí với hidrob) Viết công thức electron và công thức...
Đề bàia) Lấy ví dụ về tinh thể ion, tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử.b) So sánh nhiệt độ nóng chảy của các loại tinh thể đó. Giải thích.c) Tinh thể nào dẫn điện được ở trạng thái...
Đề bàiXác định điện hóa trị của các nguyên tố nhóm VIA, VIIA trong các hợp chất với các nguyên tố nhóm IA.Lời giải chi tiếtĐiện hóa trị  của các nguyên tố nhóm VIA, VIIA trong các hợp chất với...
Đề bàia)  Dựa vào vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy nêu rõ trong các nguyên tố sau đây những nguyên tố nào có cùng cộng hóa trị trong các oxit cao nhất:Si, P, Cl, S,...
Đề bàiXác định số oxi hóa của Mn, Cr, Cl, P, S, C, Br :a) Trong phân tử KMnO4, Na2Cr2O7, KClO3, H3PO4b) Trong ion: \({NO_{3}}^{-}\), \({SO_{4}}^{2-}\), \({CO_{3}}^{2-}\), \({Br}^{-}\), \({NH_{4}}^{+}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtGhi nhớ 4 quy tắc xác định số oxi hóa sgk hóa...