Bài 160+161+162+163. Ôn tập về các phép tính với phân số


1. Tính:a) \({2 \over 5} + {1 \over 5}=\)\({3 \over 5} - {2 \over 5}=\)\({3 \over 5} - {1 \over 5}=\)\({1 \over 5} + {2 \over 5}=\)b) \({1 \over 3} + {5 \over {12}}=\)\({9 \over {12}} - {1 \over 3}=\)\({9...
1. Tínha) \({3 \over 5} \times {4 \over 7}=\)\({{12} \over {35}}:{3 \over 5}=\)\({{12} \over {35}}:{4 \over 7}=\)\({4 \over 7} \times {3 \over 5}=\)b) \({{13} \over {11}} \times 2=\)\({{26} \over {11}}:{{13} \over {11}}=\)\({{26} \over {11}}:2=\)\(2 \times {{13} \over {11}}=\)2. Tìm x:a)...
 a) \(\left( {{6 \over {11}} + {5 \over {11}}} \right) \times {3 \over 7} = \)b) \({3 \over 5} \times {7 \over 9} - {3 \over 5} \times {2 \over 9} = \)2. Tínha) \({{2 \times 3 \times 4} \over...
1. Viết phân số thích hợp vào ô trống:a)Số bị trừ\({4 \over 5}\) \({{12} \over {13}}\)Số trừ\({1 \over {15}}\)\({2 \over 5}\) Hiệu \({1 \over 6}\)\({4 \over {13}}\)b)Thừa số\({2 \over 5}\) \({4 \over {11}}\)Thừa số\({4 \over 7}\)\({1 \over 2}\) Tích \({1 \over 6}\)\({7 \over 9}\)2. Tính:a) \({2...