Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ


I – PHẢN ỨNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ VÀ PHẢN ỨNG KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ1. Phản ứng hoá hợpTгопg phản ứng hoá hợp. số oxi hoá của các nguyên tố có thể thay đổi...
Đề bàiCho phản ứng:  2Na + Cl2  → 2NaClTrong phản ứng này, nguyên tử natriA. bị oxi hoá. B. bị khử.C. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.D. không bị oxi hoá, không bị khử.Chọn đáp án đúng.Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiCho phản ứng: Zn + CuCl2     →    ZnCl2 + CuTrong phản ứng này, 1 mol ion Cu2+:A. đã nhận 1 mol electron.      B. đã nhận 2 mol electron,C. đã nhường 1 mol electron.   D. đã nhường 2 mol electron.Chọn...
Đề bàiCho các phản ứng sau:A. Al4C3 + 12H2O —>  4Al(OH)3 + 3CH4B. 2Na + 2H2O —> 2NaOH + H2C. NaH + H2O —> NaOH + H2D. 2F2 + 2H2O —> 4HF + O2Phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hoá - khử?Phương...
Đề bàiDấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hoá - khử:A. Tạo ra chất kết tủa.B. Tạo ra chất khí.C. Có sự thay đổi màu sắc của các chất.D. Có sự thay đổi số oxi hoá của một...
Đề bài Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử? Giải thích.a) SO3 + H2O → H2SO4b) СаСОз + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2Oc) С + H2O \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  CO + H2d) CO2 + Ca(OH)2 —> СаСОз + H2Oe) Ca + 2H2)...
Đề bàiLấy ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng hoá hợp không là loại phản ứng oxi hoá - khử.Lời giải chi tiếtBa thí dụ phản...
Đề bàiLấy 3 thí dụ phản ứng phân hủy là loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng phân hủy không là loại phản ứng oxi hoá - khử.Lời giải chi tiếtBa thí dụ phản...
Đề bàiVì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử?Lời giải chi tiếtSở dĩ phấn ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử vì trong phản ứng thế, bao giờ cũng...
Đề bàiViết phương trình hoá học của các phản ứng biểu diễn các chuyển đổi sau:\(\begin{gathered} a)KCl{O_3}\xrightarrow{{(1)}}{O_2}\xrightarrow{{(2)}}S{O_2}\xrightarrow{{(3)}}N{a_2}S{O_3} \hfill \\ b)S\xrightarrow{{(1)}}{H_2}S\xrightarrow{{(2)}}S{O_2}\xrightarrow{{(3)}}S{O_3}\xrightarrow{{(4)}}{H_2}S{O_4} \hfill \\ \end{gathered} \)Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử?Lời giải chi...