Bài 18. Yến, tạ, tấn


1. Nối mỗi vật với số đo thích hợp:2.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:a) 3 yến =...kg2 yến =... kg10 kg =...yến7 yến =... kg2 yến 5 kg =... kg7 yến 2 kg =...kg b) 1 tạ = … yến   ...