Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá – khử


a) Sự oxi hoá là sự nhường electron, là sự tăng số oxi hoá.Sự khử là sự thu electron, là sự giảm số oxi hoá.Người ta còn gọi sự oxi hoá là quá trình oxi hoá, sự khử là quá...
Đề bàiLoại phản ứng nào sau đây luôn luôn không là loại phản ứng oxi hoá - khử?A. Phản ứng hoá hợp.                       B. Phản ứng phân hủy.C. Phản ứng...
Đề bàiLoại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hoá - khử?A. Phản ứng hoá hợp                        B. Phản ứng phân hủyc. Phản ứng thế trong...
Đề bàiCho phản ứng: M2Ox + HN03 —> M(NO3)3 +...Khi x có giá trị là bao nhiêu thì phản ứng trên không thuộc  loại phản ứng oxi hoá - khử?A. X = 1    B.     x = 2      C.x = 1 hoặc...
Đề bàiCâu nào đúng, câu nào sai trong các câu sau đây:A. Sự oxi hoá một nguyên tố là lấy bớt electron của nguyên tố đó, là làm cho số oxi hoá của nguyên tố đó tăng lên.B. Chất oxi...
Đề bàiHãy xác định số oxi hoá của các nguyên tố:a) Nitơ trong NO, NO2, N2O5,  HNO3, HNO2, NH3, NH4Cl.b) Clo trong HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2-c) Mangan trong MnO2, KMnO4, K2MnO4; MnSO4.d) Crom trong K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3.e) Lưu huỳnh trong H2S,...
Đề bàiCho biết đã xảy ra sự oxi hoá và sự khử những chất nào trong những phản ứng thế sau:a) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Agb) Fe + CuSO4  → FeSO4 + Cuc) 2Na + 2H2O  → 2NaOH + H2.Phương pháp...
Đề bàiDựa vào sự thay đổi số oxi hoá, tìm chất oxi hoá và chất khử trong những phản ứng sau:a) 2H2 + O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  2H2O          b) 2KNO3 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  2KNO2 + O2c) NH4NO2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) N2 + 2H2O    d) Fe2O3 + 2Al \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2Fe + Al2O3.Phương pháp...
Đề bàiDựa vào sự thay đổi số oxi hoá, hãy cho biết vai trò các chất tham gia trong các phản ứng oxi hoá - khử sau:a) Cl2 + 2HBr  → 2HCI + Br2b) Cu + 2H2SO4  → CuSO4 + SO2 + 2H2Oc)  2HNO3 +...
Đề bàiCân bằng các phương trình phản ứng oxi hoá - khử sau đây bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất khử, chất oxi hoá ở mỗi phản ứng:a) Al + Fe3O4 \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow\) Al2O3 + Feb) FeSO4 +...
Đề bàiCó thể điều chế MgCl2 bằng:- Phản ứng hoá hợp- Phản ứng thế- Phản ứng trao đổi.Viết phương trình hoá học của các phản ứng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐể điều chế được MgCl2 => chọn chất ban đầu phải 1...
Đề bàiCho những chất sau: CuO, dung dịch HCl, H2, MnO2.a) Chọn từng cặp trong những chất đã cho để xảy ra phản ứng oxi hoá - khử và viết phương trình phản ứng.b) Cho biết chất oxi hoá, chất...
Đề bàiHòa tan 1,39g muối FeSO4.7H2O trong dung dịch H2SO4 loãng. Cho dung dịch này tác dụng với dung dịch KMnO4 0,1 M. Tính thể tích dung dịch KMnO4, tham gia phản ứng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐổi số mol của FeSO4.7H2OViết...