Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ


1. Cộng trừ số hữu tỉViết hai số hữu tỉ x, y dưới dạng:x =  \(\frac{a}{m}\) , y = \(\frac{b}{m}\) ( a, b, m ∈ Z, m > 0)Khi đó x + y =   \(\frac{a}{m}\) +  \(\frac{b}{m}\)\(= \frac{a + b}{m}\)        \(x -...
Đề bàiTính\(a)\,0,6 + {2 \over { - 3}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\,{1 \over 3} - \left( { - 0,4} \right)\) Lời giải chi tiếtTa cóa) \(\,0,6 + {2 \over { - 3}} = {6 \over {10}} + {{ - 2} \over 3} = {3...
Đề bàiTính:\(a){{ - 1} \over {21}} + {{ - 1} \over {28}};\)\(b){{ - 8} \over {18}} - {{15} \over {27}};\)\(c){{ - 5} \over {12}} + 0,75;\)\(d)3,5 - \left( { - {2 \over 7}} \right).\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp...
Đề bàiTa có thể viết số hữu tỉ \(\frac{-5}{16}\) dưới các dạng sau đây:a)  \(\frac{-5}{16}\) là tổng của hai số hữu tỉ âm. Ví dụ \(\frac{-5}{16} = \frac{-1}{8} + \frac{-3}{16}\)b)   \(\frac{-5}{16}\)  là hiệu của hai số hữu tỉ dương. Ví dụ: \(\frac{-5}{16} = 1...
Đề bàiTính:\(\begin{array}{l}a)\;\frac{3}{7} + \left( { - \frac{5}{2}} \right) + \left( { - \frac{3}{5}} \right)\\b)\;\;\left( { - \frac{4}{3}} \right) + \left( { - \frac{2}{5}} \right) + \left( { - \frac{3}{2}} \right)\\c)\;\frac{4}{5} - \left( { - \frac{2}{7}} \right) - \frac{7}{{10}}\\d)\;\frac{2}{3} - \left[...
Đề bàia) x  +   \(\frac{1}{3} = \frac{3}{4}\)b) x - \(\frac{2}{5} = \frac{5}{7}\)c) -x - \(\frac{2}{3}\) = \(- \frac{6}{7}\)d) \(\frac{4}{7} - x = \frac{1}{3}\)Lời giải chi tiếta)  x  +   \(\frac{1}{3} = \frac{3}{4}\)     x = \(\frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{9}{12} - \frac{4}{12} = \frac{5}{12}\)b)  x - \(\frac{2}{5} =...
Đề bàiCho biểu thức:\(A =( 6 - \frac{2}{3} + \frac{1}{2}) - ( 5 + \frac{5}{3} - \frac{3}{2})\)\( - ( 3- \frac{7}{3} + \frac{5}{2}).\)Hãy tính giá trị của A theo hai cáchCách 1: Trước hết tính giá trị của từng biểu...
Đề bàiBài 1: Tính:a) \(4 - 1{2 \over 5} - {8 \over 3}\)                                 b) \( - 1 + {1 \over 3} - {1 \over 9}...
Đề bàiBài 1: Chứng minh đẳng thức: \({1 \over {n\left( {n + 1} \right)}} = {1 \over n} - {1 \over {n + 1}}\,\,\left( {n \in {N^*}} \right).\)Bài 2: Áp dụng đẳng thức trên để tính tổng:\(A = {1 \over...
Đề bàiBài 1: Tính: \(7 + \left( {{7 \over {12}} - {1 \over 2} + 3} \right) - \left( {{1 \over {12}} + 5} \right).\)Bài 2: Tìm tập hợp các số nguyên x biết:\({1 \over 2} - \left( {{1 \over...
Đề bàiBài 1: Tìm x biết: a) \({{17} \over {16}} - \left( {x - {7 \over 6}} \right) = {7 \over 4};\)             b) b) \({3 \over {35}} - \left( {{3 \over 5} - x} \right)...
Đề bàiBài 1: Cho \(A = \left( {3 + {1 \over 2} - {2 \over 3}} \right) - \left( {2 - {2 \over 3} + {5 \over 2}} \right)\)\(\, - \left( {5 - {5 \over 2} + {4 \over 3}}...
Đề bàiTìm x biết:\({1 \over 3} - {1 \over {12}} - {1 \over {20}} - {1 \over {30}} - {1 \over {42}} - {1 \over {56}} - {1 \over {72}}\)\(\, - {1 \over {90}} - {1 \over {110}} = x...