Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước


Trả lời các ý sau:- Những năm ở Pháp, Nguyễn Trường Tộ đã làm gì?- Mục đích của những việc làm đó là gì?Trả lời:- Trong những năm ở Pháp, Nguyễn Trường Tộ chú ý quan sát, tìm hiểu sự...
Chọn các thông tin phù hợp với đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ.Trả lời:
Chọn các ý dưới đây rồi điền kí hiệu (A hoặc B hoặc C,…) vào ô trống ở sơ đồ sau sao cho phù hợp.A. Nguyễn Trường Tộ là người hiểu biết sâu rộng.B. Triều đình nhà Nguyễn lạc hậu,...
Người đời sau đánh giá về Nguyễn Trường Tộ như thế nào?Trả lời:Người đời sau kính trọng, coi ông là người hiểu biết sâu rộng, có lòng yêu nước và mong muốn dân giàu, nước mạnh.
Hãy nêu cảm nghĩ của em về Nguyễn Trường Tộ.Trả lời:Nguyễn Trường Tộ là người yêu nước, thương dân. Là người hiểu biết sâu rộng và mạnh dạn đề nghị canh tân đất nước nhằm đưa nước ta thoát khỏi...