Bài 20: Mạng máy tính


1. Mạng máy tính là gì?-  Mạng máy tính bao gồm ba thành phần: Các máy tính;Các thiết bị mạng đảm bảo kết nối các máy tính với nhau;Phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giữa các máy...
Mạng máy tính là gì? Nêu một số lợi ích của mạng máy tính.Trả lời:Mạng máy tính và một số lợi ích của nó: Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được kết nối theo một phương...
Hãy trình bày sự hiểu biết của em về các thành phần của một mạng máy tính.Trả lời:Thông qua định nghĩa mạng máy tính, ta nhận thấy rằng các thành phần của một mạng máy tính bao gồm các thành...
Hãy nêu sự giống và khác nhau của mạng không dây và mạng có dây.Trả lời:Sự giống và khác nhau của mạng không dây và mạng có dây- Điểm giống nhau: Mạng không dây và mạng có dây đều có...
Hãy mô tả các kiểu kết nối máy tính trong mạng.Trả lời:Các kiểu kết nối các máy tính trong mạng có dây: đường thẳng, vòng, hình sao.Kiểu đường thẳng (Bus): Dùng một trục cáp nọi tất cả các máy tính...
Nêu hai loại mô hình mạng. Hãy phân biệt máy chủ với máy khách.Trả lời:Hai loại mô hình mạng đó là:- Mô hình ngang hàng: Tất cả các máy tính đều bình đẳng với nhau nghĩa là mỗi máy vừa...
Điều kiện để các để các máy tính trong mạng giao tiếp được với nhau là gì? Em biết gì về giao thức?Trả lời:Để các máy tính trong mạng giao tiếp với nhau cần phải có bộ giao thức truyền...
Hãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và WAN.Trả lời:Sự giống và khác nhau của LAN và WAN i) Giống nhau- Mạng LAN và mạng MAN đều là hai mạng được phân loại dưới góc độ...