Bài 21. Luyện tập – VBT Toán 3


1. Tính:38 ⨯ 226 ⨯ 442 ⨯ 577 ⨯ 354 ⨯ 62. Đặt tính rồi tính:48 ⨯ 365 ⨯ 583 ⨯ 699 ⨯ 43. Mỗi giờ một xe máy chạy được 37km. Hỏi trong 2 giờ xe máy đó chạy...