Bài 23. Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua


Đề bàiCho 20g hỗn hợp bột  Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1g H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam?A. 40,5 g         ...
Đề bàiNêu các tính chất vật lí của khí hiđro clorua?Phương pháp giải - Xem chi tiếtNêu được các tính chất vật lí của clo về màu sắc, mùi, độ tan, nặng hay nhẹ hơn không khí?Lời giải chi tiếtHidro...
Đề bàiCó các chất sau: axit sunfuric, nước, kaliclorua rắn. Hãy viết phương trình của hóa học của các phản ứng để điều chế hidro cloruaPhương pháp giải - Xem chi tiếtghi nhớ các cách điều chế  HCl trong công...
Đề bàiHãy dẫn ra những phản ứng hóa học của axit clohidric để làm thí dụ:a)  Đó là những phản ứng oxi hóa khửb)  Đó không phải là là những phản ứng oxi hóa khửPhương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiBản chất của các phản ứng điều chế hidro clorua bằng phương pháp sunfat và phương pháp tổng hợp khác nhau như thế nào? Các phương pháp trên đã dựa vào những tính chất hóa học nào của các...
Đề bàiSục khí Cl2 qua dung dịch Na2CO3 thấy có khí CO2 thoát ra. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra?Phương pháp giải - Xem chi tiếtViết PTHH Cl2 phản ứng với nước, sau đó viết PTHH của sản phẩm...
Đề bàiTính nồng độ của hai dung dịch axit clohidric trong các trường hợp sau:a)Cần phải dùng 150ml dung dịch HCl để kết tủa hoàn toàn 200g dung dịch AgNO3 8,5%.b) Khi cho 50g dung dịch HCl vào một cốc đựng...