Bài 24 : Chuyển động của hệ vật


Hãy viết công thức của định luật II Niu-tơn cho mỗi vật.Giải:Công thức định luật II khi chọn trục x’x theo chiều lực \(\overrightarrow F \)\(\left\{ \matrix{  cho\,vật\,{m_1}:\,{m_1}a = F - T - {F_{ms1}} \hfill \cr  cho\,vật\,{m_2}\,:\,{m_2}a = {T'} - {F_{ms2}}...
Các vật trong hệ ở Hình 24.3 có thể đứng yên hoặc chuyển động theo những khả năng nào? Làm thế nào để biết được khả năng xảy ra?Giải So sánh P1 và P2x ta biết được xu hướng chuyển động của hệ.Trong...
Cho hệ vật như ở Hình 24.4. Biết \({m_A} > {m_B}\). Gia tốc của hai vật là a. Lực căng dây bằng bao nhiêu?A. \({m_A}g\)                               B....
Một đầu tàu có khối lượng 50 tấn được nối với hai toa, mỗi toa có khối lượng 20 tấn. Đoàn tàu bắt đầu chuyển động với gia tốc a = 0,2 m/s2. Hệ số ma sát lăn giữa bánh...
Trong ví dụ ở mục 2 của bài, nếu cho m1 những giá trị khác nhau (các dữ kiện khác giữ nguyên) thì hiện tượng có thể diễn ra những khả năng nào? Tìm phạm vi giá trị của m1 để xảy ra mỗi khả...
Người ta vắt qua một chiếc ròng rọc nhẹ một đoạn dây, ở hai đầu có treo hai vật A và B có khối lượng là mA = 260 g và mB = 240 g (Hình 24.4). Thả cho hệ bắt đầu chuyển...