Bài 26 : Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng…


Nếu dây treo vật rắn ở Hình 26.4 không thẳng đứng thì vật có cân bằng không? Hãy lí giải rõ. Giải:Nếu dây treo vật rắn ở Hình 26.4 không thẳng đứng thì hai lực \(\overrightarrow P \) và \(\overrightarrow T...
Nếu dây treo ở Hình 26.4 thẳng đứng, nhưng trọng tâm G không nằm trên đường kéo dài của dây treo thì vật có cân bằng không? Hãy lí giải rõ. Giải:Nếu dây treo ở Hình 26.4 thẳng đứng nhưng trọng...
Chọn câu sai Treo một vật ở đầu sợi dây mềm như ở Hình 26.4. Khi cân bằng, dây treo luôn luôn trùng vớiA. đường thẳng đứng đi qua trọng tâm G của vật.B. đường thẳng đứng đi qua điểm treo A.C. trục...