Bài 26. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số


1. Đặt tính rồi tính (theo mẫu):69: 386: 224: 22. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):Mẫu: \({1 \over 3}\) của 96m là: 96: 3 = 32 (m)a. \({1 \over 4}\) của 84kg là:......................................b. \({1 \over 6}\) của 66l là: ......................................c. \({1 \over 2}\) của...