Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến


BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.1. Những yếu tố hình thành truyền thống yêu nước Việt Nam làA. những mối quan hệ vế kinh tế - chính trị của quốc gia Văn Lang.B....
BÀI TẬP 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ s vào ô □ trước ý sai.□          Từ nhiều nghìn năm trước đây, bằng lao động và giúp đỡ lẫn nhau người nguyên thuỷ trên...
BÀI TẬP 3. Điền từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau để hoàn chỉnh đánh giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh về truyền thống quý báu của dân tộc.“Dân ta có……yêu nước. Đó là một…………………quý...
BÀI TẬP 4. Nêu những nét mới trong truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến độc lập.Trả lời: Bối cảnh lịch sử-  Đất nước trở lại độc lập, tự chủ.-  Nhưng sau 1000 năm Bắc thuộc nền kinh tế...
BÀI TẬP 5. Phân tích nét đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến.Trả lời:Nét đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến:- Dân tộc Việt Nam đã...
BÀI TẬP 6. Vì sao nói: Nét đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc?Trả lời:  Có thể xem nét đặc trưng cơ bản...