Bài 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng


Lý thuyết về các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.Tóm tắt lý thuyết:1. Góc so le trong, góc đồng vị.Trên hình vẽ ta có:- Hai cặp góc so le trong:\(\widehat{A_{1}}\) và \(\widehat{B_{3}}\); \(\widehat{A_{4}}\) và \(\widehat{B_{2}}\)- Bốn cặp góc đồng vị:\(\widehat{A_{1}}\) và \(\widehat{B_{1}}\); \(\widehat{A_{2}}\) và \(\widehat{B_{2}}\)\(\widehat{A_{3}}\) và \(\widehat{B_{3}}\); \(\widehat{A_{4}}\) và \(\widehat{B_{4}}\).2. Tính...
Đề bài Vẽ đường thẳng xy cắt hai đường thẳng zt và uv tại A và Ba) Viết tên hai cặp góc so le trongb) Viết tên bốn cặp góc đồng vịLời giải chi tiếtTa có hình vẽ: a) Hai cặp góc...
Đề bàiXem hình bên rồi điền vào chỗ trồng (...) trong các câu sau:a) \(\widehat{IPO}\) và \(\widehat{POR}\) là một cặp góc...b) \(\widehat{OPI}\) và \(\widehat{TNO}\) là một cặp góc...c) \(\widehat{PIO}\) và \(\widehat{NTO}\) là một cặp góc...d) \(\widehat{OPR}\) và \(\widehat{POI}\) là một...Lời giải chi tiếtĐiền vào chỗ trống như sau:a)... so le trong.b)... đồng vị.c)... đồng vị.d)... cặp...
Đề bàia) Vẽ lại hình 15.b) Ghi tiếp số đo ứng với các góc còn lại.c) Cặp góc \(A_{1},B_{2}\) và cặp góc \(A_{4},B_{3}\) được gọi là hai cặp góc trong cùng phía.Tính:\(\widehat{A_{1}}+\widehat{B_{2}}; \widehat{A_{4}}+\widehat{B_{3}}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng tính chất của hai...
Đề bàiHãy nêu hình ảnh của các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị trong thực tế.Lời giải chi tiếtHình ảnh của chiếc thang cho ta thấy một cách trực quan các cặp góc so le trong cũng...
Đề bàiCho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b lần lượt tại A và B (xem hình vẽ).a) Hãy kể tên các cặp góc so le trong, các cặp góc đồng vị, các cặp góc trong cùng...
Đề bàiXem hình vẽ biết \(\widehat {{A_4}} = {50^o}\) và \(\widehat {{B_2}} = {50^o}.\)a) Hãy tính các góc còn lại.b) Hãy so sánh số đo của hai góc so le trong bất kì, hai góc đồng vị bất kì.c) Tính...
Đề bàiCho góc \(\widehat {xOy} = {120^o}\). Lấy điểm A trên tia Ox. Trên cùng nửa mặt phẳng chứa tia Oy bờ là Ox, vẽ tia At sao cho \(\widehat {OAt} = {60^o}\). Gọ At’ là tia đối của tia...
Đề bàiCho \(\widehat {xOy} = {40^o}\). Lấy A trên tia Ox. Vẽ tia At nằm trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng Ox. Chứa tia Oy sao cho At cắt Oy tại B và \(\widehat {OAt} = {100^o}\). Gọi...
Đề bàiCho hình vẽ bên, biết\(\widehat {tCz}\), \(\widehat {xAB} = {130^o},\) \(\widehat {ABy} = {130^o},\)\(AB \bot BC,\,\widehat {tCz} = {40^o}.\)a) Chứng tỏ Ax // By.b) Chứng tỏ By // Ct.Lời giải chi tiếta) Hai góc \(\widehat {xAB}\) và \(\widehat {ABy}\) ở...