Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất


Xét dấu biểu thức sau:\(f(x) = ( - 2x + 3)(x - 2)(x + 4)\)Gợi ý làm bài
Xét dấu biểu thức sau:\(f(x) = {{2x + 1} \over {(x - 1)(x + 2)}}\)Gợi ý làm bài
Xét dấu biểu thức sau:\(f(x) = {3 \over {2x - 1}} - {1 \over {x + 2}}\)Gợi ý làm bài\(f(x) = {{3(x + 2) - (2x - 1)} \over {(2x - 1)(x + 3)}} = {{x + 7} \over {(2x...
Xét dấu biểu thức sau:\(f(x) = (4x - 1)(x + 2)(3x - 5)( - 2x + 7)\)Gợi ý làm bài
Giải bất phương trình sau\({3 \over {2 - x}} < 1\)Gợi ý làm bài\(\eqalign{ & {3 \over {2 - x}} < 1 \Leftrightarrow {3 \over {2 - x}} - 1 < 0 \cr & \Leftrightarrow {{3 - 2 + x}...
Giải bất phương trình sau:\({{{x^2} + x - 3} \over {{x^2} - 4}} \ge 1\)Gợi ý làm bài\({{{x^2} + x - 3} \over {{x^2} - 4}} \ge 1 \Leftrightarrow {{{x^2} + x - 3} \over {{x^2} - 4}} - 1...
Giải bất phương trình sau:\({1 \over {x - 1}} + {1 \over {x + 2}} > {1 \over {x - 2}}\)Gợi ý làm bài\({1 \over {x - 1}} + {1 \over {x + 2}} > {1 \over {x - 2}}...
Giải bất phương trình sau:\(|x - 3| >  - 1\)Gợi ý làm bàiVì \(|x - 3| \ge 0,\forall x\) nên \(|x - 3| >  - 1,\forall x\)Tập nghiệm của bất phương trình là \(( - \infty ; + \infty )\)
Giải bất phương trình sau:\(|5 - 8x| \le 11\)Gợi ý làm bài\(|5 - 8x| \le 11 \Leftrightarrow |8x - 5| \le 11 \Leftrightarrow  - 11 \le 8x - 5 \le 11\)\( - 11x + 5 \le 8x \le 11 +...
Giải bất phương trình sau:\(|x + 2| + \left| { - 2x + 1} \right| \le x + 1\)Gợi ý làm bàiBỏ dấu giá trị  tuyệt đối ở vế trái của bất phương trình ta có:Bất phương trình đã cho...