Bài 3. Đơn thức


Lý thuyết về đơn thứcTóm tắt lý thuyết1. Đơn thứcĐơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.Ví dụ: 2, 3xy2, \(\frac{2}{5}\)x2y3(z).2. Đơn thức thu gọnĐơn...
Đề bàiCho các biểu thức đại số:4xy2;        3 – 2y;        \( - {3 \over 5}{x^2}{y^3}x\);       10x + y;   5(x + y);        \(2{x^2}\left( { - {1 \over 2}} \right){y^3}x\);       2x2y;       -2y.Hãy sắp xếp chúng thành hai nhóm:Nhóm 1: Những...
Đề bàiTìm tích của: \({{ - 1} \over 4}{x^3}\,\,\,\& \,\,\, - 8x{y^2}\) Lời giải chi tiết\({{ - 1} \over 4}{x^3}.\left( { - 8x{y^2}} \right) = \left[ {\left( {{{ - 1} \over 4}} \right) - \left( { - 8} \right)} \right].\left( {{x^3}.x}...
Đề bàiTrong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?a) \(\frac{2}{5}\) + x2y;               b) 9x2yz;              c) 15,5;              d) 1 - \(\frac{5}{9}\)x3.Phương pháp...
Đề bàia) Cho biết phần hệ số, phần biến của mỗi đơn thức sau:    2,5x2y;                              0,25x2y2.b) Tính giá trị của mỗi đơn thức trên tại...
Đề bàiTính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:a) -\(\frac{1}{3}\)x2y và 2xy3;                            b) \(\frac{1}{4}\)x3y và -2x3y5.Phương pháp giải - Xem chi tiết-...
Đề bàiHãy viết các đơn thức với biến x, y và có giá trị bằng 9 tại x = -1 và y = 1.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng tính chất: tích của bất kì số nào với...
Đề bàiBài 1: Nhân các đơn thức và cho biết bậc của đơn thức thu được:a) \(6{a^2}b\left( { - {1 \over 3}b{c^2}} \right).\)b) \(\left( { - {3 \over 2}{a^3}x{y^3}} \right)\left( {{3 \over 4}a{x^2}y} \right).\)Bài 2: Thực hiện phép tính và...
Đề bàiBài 1: Tìm phần hệ số và phần biến của đơn thức:a) \( - x{y^2}z;\)b) \(( - 3b{a^2})\left( {{1 \over 9}{c^2}a} \right).\)Bài 2: Tìm giá trị của biểu thức:a) \( - {2 \over 3}{m^2}npm,\) tại \(m = 2;n =...
Đề bàiBài 1: Nhân đơn thức:a) \(\left( { - {1 \over 3}{m^2}} \right)( - 24n)(4mn).\)b) \((5a)({a^2}{b^2})( - 2b)( - 3a).\)Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:a) \(12a{b^2};\) tại \(a =  - {1 \over 3};b =  - {1 \over 6}.\)b)...
Đề bàiBài 1: Thực hiện phép tính và tìm bậc của đơn thức ở kết quả.a) \(P = ( - 13{a^2}bc)( - 5a{b^2}c)( - 0,4ab{c^3});\)b) \(Q = ( - a)(3b)(4{a^2}b)(5a{b^2}).\)Bài 2: Viết đơn thức dưới dạng một lập phương của...
Đề bàiBài 1: Viết dưới dạng thu gọn và tìm bậc của đơn thức:a) \(P = {2^3}{x^2}y.{( - 3)^2}xy;\)b) \(Q = ( - 4{a^2}b).( - 7a{b^2}).\)Bài 2: Viết đơn thức dưới dạng bình phương của đơn thức khác:a) \(9{x^6}{y^2}\);b) \(16{x^8}{y^4}\).Bài...