Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử


Đề bàiTheo số liệu ở bảng 1 bài 1, trang 8:a) Hãy tính khối lượng (g) của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron).(Đây là phép tính gần đúng).b) Tính tỉ số khối lượng của electron trong...
Đề bàiTính nguyên tử khối trung bình của kali biết rằng trong tự nhiên thành phần % các đồng vị của kali là:93,258% \( _{19}^{39}\textrm{K}\);  0,012% \( _{19}^{40}\textrm{K}\) và 6,730% \( _{19}^{41}\textrm{K}\).Lời giải chi tiết\( \overline{A_{kali}}=\frac{39.93,258+40.0,012+41.6.73}{100}\) = 39,13484u.
Đề bàia) Định nghĩa nguyên tố hoá học.b) Kí hiệu nguyên tử cho biết những đặc trưng gì của nguyên tử, lấy thí dụ với nguyên tử kali.Lời giải chi tiếta) Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có...
Đề bàiCăn cứ vào đâu mà người ta biết chắc chắn rằng giữa nguyên tố hiđro (Z = 1) và nguyên tố urani (Z = 92) chỉ có 90 nguyên tố.Lời giải chi tiếtTừ H có Z = 1, urani...
Đề bàiTính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi, biết thể tích của 1 mol canxi tinh thể bằng 25,87 cm3.(Cho biết: Trong tinh thể, các nguyên tử canxi chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là khe trống).Lời...
Đề bàiViết công thức của các loại phân tử đồng(II) oxit, biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau: \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\),  \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\);  \( _{8}^{16}\textrm{O}\),  \( _{8}^{17}\textrm{O}\),  \( _{8}^{18}\textrm{O}\).Lời giải chi tiếtVới \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) có 3 oxit: \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{16}\textrm{O}\);  \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) \(...