Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phư…


Dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, cuộc sống của dân ta cực nhục như thế nào?Trả lời:Bọn quan lại đô hộ bắt dân ta phải lên rừng săn voi, tê giác, bắt chim quý,...
Khi đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm những gì?Trả lời:Chúng đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục của người Hán, học chữ Hán, sống...
Nhân dân ta đã phản ứng ra sao?Trả lời:Không chịu khuất phục, nhân dân ta vẫn gìn giữ được các phong tục truyền thống vốn có như ăn trầu, nhuộm răng, mở các lễ hội mùa xuân với những cuộc...
Em hãy kẻ và điền vào bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta chống lại ách đỏ hộ của các triều đại phong kiến phương BắcTrả lời:Các cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta chống...