Bài 3 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 6


  Đề bàiQuan sát hình 2 và 3, hãy điền tiếp các từ vào chỗ chấm (...) cho đúng.- Hình 2 thể hiện địa hình núi.......... vì .......... - Hình 3 thể hiện địa hình núi .......... vì .......... - Núi già và núi trẻ khác nhau ở những điểm nào? (đỉnh núi, sườn núi, thung lũng) ..........Lời...

  Đề bài

  Quan sát hình 2 và 3, hãy điền tiếp các từ vào chỗ chấm (…) cho đúng.

  – Hình 2 thể hiện địa hình núi………. vì ………. 

  – Hình 3 thể hiện địa hình núi ………. vì ………. 

  – Núi già và núi trẻ khác nhau ở những điểm nào? (đỉnh núi, sườn núi, thung lũng) ……….

  Lời giải chi tiết

  – Hình 2 thể hiện địa hình núi trẻ vì đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp.

  – Hình 3 thể hiện địa hình núi già vì đỉnh tròn, sườn thoải, thung lũng rộng.

  – Núi già và núi trẻ khác nhau:

  + Đỉnh núi: Núi già có đỉnh tròn, núi trẻ có đỉnh nhọn.

  + Sườn núi: Núi già có sườn thoải, núi trẻ có sườn dốc.

  + Thung lũng: Núi già có thung lũng rộng, núi trẻ có thung lũng hẹp.