Bài 3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh …


Tính chất: Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì  hai tam giác đó bằng nhau.
Đề bàiVẽ thêm tam giác A’B’C’ có:A’B’ = 2 cm ; B’C’ = 4cm ; A’C’ = 3 cmHãy đo rồi so sánh các góc tương ứng của tam giác ABC ở mục 1 và tam giác A’B’C’. Có nhận...
Đề bàiVẽ tam giác \(MNP\), biết \(MN=2,5 cm, NP=3cm, PM= 5cm\)Lời giải chi tiết-Vẽ đoạn \(MN= 2,5cm\)- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ \(MN\) vẽ cung tròn tâm \(M\) bán kính \(5cm\) và cung tròn tâm \(N\) bán kinh...
Đề bài Vẽ tam giác biết độ dài mỗi cạnh là \(3\) cm. Sau đó đo góc của mỗi tam  giác.Lời giải chi tiết- Vẽ đoạn thẳng \(AB=3\,cm\)- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ \(AB\) vẽ cung tròn tâm \(A\)...
Đề bàiTrên mỗi hình sau có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác. Lời giải chi tiết*  Hình 68.Xét ∆ABC và ∆ABD có: +) AB cạnh chung +)...
Đề bàiXét bài toán: "\(\Delta AMB\) và \(\Delta ANB\) có \(MA=MB, NA=NB\) (h.71). Chứng minh rằng\(\widehat{AMN}=\widehat{BMN}\)."1) Hãy ghi giả thiết và kết luận của bài toán.2) Hãy sắp xếp bốn câu sau đây một cách hợp lý để giải bài toán...
Đề bàiCho hình 72. Chứng minh rằng:a) \(∆ADE = ∆BDE\).b) \(\widehat{DAE}=\widehat{DBE}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác. Lời giải chi tiếtXem hình vẽ:a) Xét \(∆ADE\) và \(∆BDE\) có:+) \(DE\) cạnh chung+) \(AD=BD\)...
Đề bài Cho góc \(xOy\) (h.73), Vẽ cung tròn tâm \(O\), cung tròn này cắt \(Ox, Oy\)  theo thứ tự ở \(A,B\) (1). Vẽ các cung tròn tâm \(A\) và tâm \(B\) có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau...
Đề bàiCho tam giác ABC, Dùng thước và compa, vẽ các tia phân giác của các góc A,B,C.Lời giải chi tiếtVẽ tia phân giác của góc A.Vẽ cung trong tâm A, cung tròn này cắt AB, AC  theo thứ tự...
Đề bàiCho góc \(xOy\) và tia \(Am\) (h.74a)Vẽ cung trong tâm \(O\) bán kính \(r\), cung tròn này cắt \(Ox,Oy\) theo thứ tự ở \(B,C\)Vẽ cung tròn tâm \(A\) bán kính \(r\), cung này cắt kia \(Am\) ở \(D\) (h.74b).Vẽ...
Đề bàiCho đoạn thẳng \(AB\) dài \(4cm\) Vẽ đường tròn tâm \(A\) bán kính \(2cm\) và đường tròn tâm \(B\) bán kính \(3cm\), chúng cắt nhau ở \(C\) và \(D\), chứng minh rằng \(AB\) là tia phân giác của góc...