Bài 30. Bảng nhân 7


1. Tính nhẩm:7 ⨯ 2                                              7 ⨯ 67 ⨯ 4                                              7 ⨯ 97 ⨯ 8                                              7 ⨯ 107 ⨯ 5                                              0 ⨯ 77 ⨯ 3                                              7 ⨯ 07 ⨯ 1                                              1 ⨯ 7 2. Số?3. Một lớp học có 5...