Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng


Đơn vị của động lượng là gì?A.kg.m.s2.B.kg.m.s.C.kg.m/s.D.kg/m.s.Giải:Chọn C.
Một quả bóng khối lượng m đang bay ngang với vận tốc v thì đập vào một bức tường và bật trở lại với cùng vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là bao nhiêu?A.mv.B.-mv.C.2mv.D.-2mv.Giải:Chọn D.\(\eqalign{  &...
Hai vật có khối lượng m1= 1kg và m2 = 3kg chuyển động với các vận tốc v1= 3m/s và v2 = 1m/s. Tìm tổng động lượng (phương, chiều, độ lớn) của hệ trong các trường hợp:\(a)\overrightarrow {{v_1}} \) và \(\overrightarrow {{v_2}}...
Giải lại bài tập 1 ở bài 16 bằng cách áp dụng định luật bảo toàn động lượng.GiảiĐường ngang, nhẵn nên hệ hai xe lăn là hệ kín. Trước khi đốt dây hệ đứng yên nên tổng động lượng bằng...
Một quả cầu rắn có khối lượng m =0,1kg chuyển động với vận tốc v = 4 m/s trên mặt phẳng nằm ngang. Sau khi va vào một vách cứng, nó bị bật trở lại với cùng vận tốc 4m/s....
Bắn một hòn bi thép với vận tốc v vào một hòn bi thủy tinh đang nằm yên. Sau khi va chạm, hai hòn bi cùng chuyển động về phía trước, nhưng bi thủy tinh có vận tốc gấp 3...
Một người có khối lượng 60kg thả mình rơi tự do từ một cầu nhảy ở độ cao 3m xuống nước và sau khi chạm mặt nước được 0,55s thì dừng chuyển động. Tìm lực cản mà nước tác dụng...