Bài 31. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh h…


 Công nghiệp là ngành sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất rất lớn cho xã hội. có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Công nghiệp không những cung cấp hầu hết các tư...
Công nghiệp là một tập hợp các hoạt động sản xuất với những đặc điểm nhất định thông qua các quá trình công nghệ để tạo ra sản phẩm.a) Sản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoạnb) Sản xuất...
Từ sơ đồ trên, em hãy nêu rõ hai giai đoạn của sản xuất công nghiệp?Hướng dẫn giải:- Giai đoạn tác động vào đối tượng lao động để tạo ra nguyên liệu (khai thác khoáng sản, khai thác gỗ, đánh...
Tại sao tỉ trọng của ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế?Hướng dẫn giải:Vì trình độ phát triển công nghiệp của một nước...
Em hãy cho biết sự khác biệt của sản xuất công nghiệp so với đặc điểm của sản xuất nông nghiệp?Hướng dẫn giải:- Sản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn tác động vào đối tượng lao...
Hãy phân tích và cho ví dụ về ảnh hưởng của từng nhân tố đối với sự phân bố công nghiệp?Hướng dẫn giải:- Vị trí địa lí: có tác động rất lớn đến việc lựa chọn các nhà máy, các...
Hãy chứng minh vai trò chủ đạo của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân?Hướng dẫn giải:- Tạo ra khối lượng sản phẩm rất lớn cho xã hội. Tất cả các thiết bị máy móc trong các ngành kinh...
Hãy so sánh đặc điểm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp?Hướng dẫn giải:Đặc điểm sản xuất công nghiệp:+ Sản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn tác động vào đối tượng lao động là môi...
Theo em, trong điều kiện hiện nay, nhân tố nào đóng vai trò quan trọng đối với sự phân bố công nghiệp?Hướng dẫn giải:Nhân tố vị trí địa lí. Trong điều kiện hiện nay, vị trí địa lí có tác...