Bài 32. Biểu thức có chứa hai chữ


1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)Mẫu: Nếu a = 2 và b = 1 thì a + b = 2 + 1 = 3a) Nếu a = 2 và b = 1 thì a – b = ……………………b) Nếu m...