Bài 34. Biểu thức có chứa ba chữ


1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)Mẫu: Nếu a = 2, b = 3, c = 5 thì a + b + c = 2 + 3 + 5 = 10         Nếu a = 8,  b = 5, c =...